1. Dokumenty notarialne: takim dokumentem jest umowa spółki, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Taki wymóg został określony w przepisach prawnych. Umowę spółki zobowiązani są podpisać wszyscy wspólnicy spółki. Wspólnicy potrzebować będą trzy formularze umowy, które zostaną przedstawione w sądzie oraz niezbędne będą do zawierania umów w imieniu spółki. Dodatkowo wymagane będą wzory podpisów członków zarządu spółki, które muszą zostać potwierdzone notarialnie.
 2. Formularze KRS: kolejna grupa dokumentów, która niezbędne będzie do tego aby proces rejestracji spółki z o.o. przebiegł pomyślnie. Wykaz formularzy KRS jest bardzo obszerny, przedsiębiorca musi wybrać tylko te, które są potrzebne do rejestracji spółki z o.o. Zasadniczym dokumentem jest KRS W 3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz podstawowe załączniki, które są do niego wymagane:
  • KRS WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
  • KRS WM – Przedmiot działalności
  • KRS WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 3. Pozostałe dokumenty: do tej grupy dokumentów można zaliczyć oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał, dokumenty informujące o powołaniu członków zarządu spółki, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu, formularze NIP-2, RG-1.Każda jednostka gospodarcza, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązana jest do aktualizacji danych jakie widnieją w rejestrze. Taka czynność będzie wymagać wypełnienia jednego z udostępnionych formularzy KRS właściwego dla danej formy organizacyjnej jednostki gospodarczej.Wykaz formularzy KRS :
  •  spółka komandytowo – akcyjna – KRS Z2
  •  spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółka partnerska – KRS Z1
  •  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna –  KRS Z3
  •  spółdzielnia – KRS Z5
  •  przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo – rozwojowa – KRS Z6
  •  przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym – KRS Z7
  • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – KRS Z8
  • oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń – KRS Z10
  • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – KRS Z12
  • spółka europejska – KRS 13Z
  • fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa – KRS Z20
  • organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego – KRS Z21
  • publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego – KRS Z22
  • wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty –  KRS Z30